Title: Quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Authors: Lê, Thị Thu
Keywords: Hội nhập quốc tế;Luật hôn nhân;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: H. : Khoa Luật
Citation: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14376
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements