Title: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn thương mại bằng biện pháp dân sự theo pháp luật Việt Nam
Authors: Trần, Ngọc Thu
Lê, Đình Nghị
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu công nghiệp;Chỉ dẫn thương mại.
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5617
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements