Title: Phát triển du lịch thành phố Hà Nội
Authors: Đỗ, Thị Bích Huệ
Keywords: Du lịch;Hà Nội;Phát triển Du lịch
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 103 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch và phát triển du lịch. Đánh giá vai trò, xu hướng vận động của du lịch trong nền kinh tế quốc dân hiện nay, và kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và một số địa phương ở nước ta. Nghiên cứu tiềm năng du lịch và ý nghĩa của phát triển du lịch đối với thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch thành phố Hà Nội những năm vừa qua, những vấn đề đặt ra hiện nay trên con đường phát triển tiếp theo. Đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp: về phía nhà nước các ban ngành cần có các chủ chương, chính sách cụ thể để phát triển du lịch; chú trọng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch Hà Nội; đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường xúc tiến và quảng bá du lịch; về phía các doanh nghiệp: nâng cao chất lượng các chương trình, sản phẩm du lịch; phát triển cơ sở kỹ thuật, đảm bảo các điều kiện sẵn sàng tiếp đón và phục vụ khách du lịch; đẩy mạnh hoạt động maketing nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch ở thành phố Hà Nội nói riêng và ngành du lịch ở Việt Nam nói chung
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14823
Advertisements