Title: Phát triển loại hình du lịch lễ hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Quản lý kinh tế : 60 34 01
Authors: Bùi, Thị Hồng Việt , người hướng dẫn
Lương, Như Huế
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47075
Appears in Collections: UEB – Master Theses
Advertisements