Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cuối tuần ở vùng du lịch 1 (Lựa chọn điển hình : Hà Tây và Bắc Ninh)
Authors: Đinh, Trung Kiên
Nguyễn, Ngọc Dung
Nguyễn, Quang Vinh
Nguyễn, Thu Thuỷ
Trịnh, Lê Anh
Keywords: Du lịch cuối tuần;Tiềm năng;Bắc Ninh;Hà Tây
Issue Date: 2005
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Nghiên cứu, thẩm định, đánh giá một cách chính xác, khoa học tiềm năng du lịch cuối tuần vốn có của hai tỉnh Hà Tây và Bắc Ninh được lựa chọn cùng với việc nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của người Hà Nội. Từ đó, đề tài hướng tới việc đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở hai địa phương này và đưa ra những định hướng khoa học, thực tiễn về việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch cuối tuần hướng tới thị trường khách Hà Nội
Description: 142 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22085
Language: other
Appears in Collections: Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)
Advertisements